lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 79 วัน แล้ว

รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต

รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต
รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 1รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 2รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 3รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 4รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 5รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 6รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 7รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 8รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 9รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 10รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 11รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 12รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 13รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 14รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 15รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 16รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 17รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 18รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 19รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 20รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 21รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 22รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 23รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 24รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 25รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 26รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 27รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 28รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 29รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 30รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 31รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 32รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 33รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 34รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 35รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 36รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 37รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 38รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 39รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 40รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 41รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 42รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 43รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 44รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 45รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 46รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 47รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 48รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 49รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 50รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 51รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 52รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 53รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 54รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 55รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 56รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 57รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 58รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 59รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 60รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 61รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 62รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 63รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 64รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 65รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 66รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 67รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 68รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 69รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 70รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 71รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 72รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 73รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 74รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 75รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 76รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 77รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 78รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 79รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 80รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 81รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 82รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 83รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 84รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 85รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 86รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 87รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 88รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 89รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 90รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 91รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 92รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 93รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 94รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 95รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 96รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 97รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 98รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 99รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 100รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 101รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 102รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 103รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 104รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 105รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 106รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 107รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 108รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 109รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 110รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 111รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 112รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 113รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 114รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 115รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 116รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 117รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 118รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 119รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 120รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 121รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 122รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 123รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 124รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 125รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 126รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 127รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 128รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 129รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 130รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 131รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 132รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 133รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 134รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 135รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 136รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 137รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 138รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 139รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 140รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 141รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 142รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 143รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 144รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 145รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 146รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 147รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 148รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 149รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 150รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 151รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 152รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 153รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 154รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 155รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 156รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 157รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 158รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 159รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 160รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 161รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 162รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 163รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 164รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 165รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 166รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 167รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 168รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 169รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 170รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 171รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 172รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 173รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 174รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 175รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 176รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 177รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 178รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 179รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 180รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 181รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 182รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 183รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 184รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 185รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 186รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 187รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 188รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 189รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 190รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 191รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 192รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 193รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 194รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 195รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 196รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 197รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 198รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 199รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 200รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 201รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 202รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 203รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 204รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 205รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 206รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 207รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 208รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 209รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 210รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 211รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 212รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 213รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 214รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 215รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 216รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 217รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 218รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 219รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 220รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 221รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 222รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 223รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 224รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 225รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 226รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 227รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 228รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 229รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 230รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 231รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 232รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 233รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 234รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 235รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 236รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 237รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 238รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 239รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 240รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 241รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 242รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 243รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 244รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 245รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 246รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 247รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 248รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 249รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 250รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 251รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 252รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 253รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 254รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 255รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 256รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 257รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 258รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 259รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 260รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 261รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 262รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 263รีวิวสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต thumbnail 264
หมวดหมู่ รีวิวสินค้า
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

อยากให้อ่านหน่อยน๊าาาาาาา จากใจแม่ค้าจริงๆ จะได้เข้าใจว่าสมุนไพรมีตัวยาอะไรและทำงานยังไงนะคะ
โครงการศูนย์ความงามต้นแบบจาก ธรรมชาติ ไม่หิว-ลดไขมัน

ที่สำคัญช่วยบำรุงร่างกายเสริม ธาตุกันความอ่อนเพลีย
ใน 1 ชุด มั่นใจ 1 อาทิตย์ลดได้ 1-2 กิโล
 สมุนไพรลดน้ำหนักม.รังสิต มี 2 สูตรนะคะ
สมุนไพรลดน้ำหนัก ม.รังสิตลด 1-2 โล/อาทิตย์ สูตรธรรมดา
สมุนไพรลดน้ำหนัก ม.รังสิต ลด 3-4 โล/อาทิตย์ สูตรเร่งรัด

สมุนไพรส่ง เสริมสุขภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดน้ำหนักมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ
1. สมุนไพร ที่กินแล้วรู้สึกอิ่ม ไม่อยากกินอาหารเพิ่ม
2. กิน แล้วช่วยเร่งการเผาผลาญไขมัน ลดการดูดซึมไขมัน
3. สุมนไพรที่ช่วยในการปรับสมดุลของธาตุ
ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของการลดความอ้วน
โดยใช้ แพทย์แผนไทย เพราะการลดความอ้วนจะเกิดการอ่อนเพลีย
หลังจากกินสมุนไพรลดความอ้วน แล้วจึงต้องมีการปรับสมดุลของธาตุไม่ให้อ่อนเพลีย
ซึ่งจะต่างกับต่างประเทศที่เขาจะมีการใช้
ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำให้ไม่อยากกินอาหาร
ซึ่งเป็นอันตรายและพอหยุดกินยาจะเกิดโยโย่ เอฟเฟ็กต์
สมุนไพรลด ความอ้วนสูตรของคณะแพทย์แผนตะวันออก
จะมีเป็นชุด ๆ ชุดหนึ่งทานได้ 1 อาทิตย์
จะสามารถลด น้ำหนักได้ 1-2 กิโล ซึ่งสามารถลดได้ตามความต้องการของแต่ละคน
ใน 1 ชุด จะประกอบ ด้วย 4 สูตรสำคัญ ได้แก่
DU
สรรพคุณยา ไทยสมดุลธาตุน้ำทั้งสิบสอง ระบบปัสสาวะ และระบบน้ำทั่วร่างกาย
มีฤทธิ์ในการขับของเสียที่ตกค้าง บำรุงไต
สลายน้ำจากเซลไขมันส่วนเกินที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทำให้เซลไขมันแตกตัว
ส่วนประกอบ หลัก : กระเจี๊ยบแดง ขลู่ รากหญ้าคา เปลือก – แก่น สน รากช้าพลู
รากไทรน้อย เหง้าสัปปะรด
รับประทาน วันละ 1 เม็ด เวลาตื่นนอน ครั้งเดียว
JG & JP
สรรพคุณยา ไทยสมดุลธาตุดินทั้งยี่สิบและปรับสมดุลธาตุทั้งสี่
ทำลายเมือกมันและสารพิษที่ตกค้างในระบบทางเดินอาหาร (ในกระเพาะอาหารและลำไส้)
เพิ่มเส้นใย ป้องกันร่างกายดูดซึมไขมัน และทำให้น้ำย่อยไม่กัดกระเพาะ
ส่วนประกอบ หลัก : เถาตำลึงป่า เทียนเกล็ดหอย ผลส้มแขก สมอไทย มะขามป้อม บุก
รับประทาน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด ก่อนอาหาร กลางวัน - เย็น
HW
สรรพคุณยา ไทยสมดุลธาตุลมทั้งหก บำรุงสมอง แก้อ่อนเพลีย
ปรับสมดุลฮอร์โมน ช่วยระบบความคิดและความจำ ขับลม กระตุ้นระบบต่าง ๆ
ส่วนประกอบ หลัก : หญ้าฝรั่งและสุมนไพรจากยาหอมอินทร์จักร อีกกว่า 60 ชนิด
รับประทานวันละ 1 เม็ด ก่อนอาหาร กลางวัน
JL
สรรพคุณยา ไทยสมดุลธาตุไฟทั้งสี่และเสริมทุกธาตุให้บริบูรณ์
เร่งการเผาผลาญอาหาร และสลายไขมันสะสม
กระตุ้นการทำงานของลำไส้และระบบขับถ่าย
ส่วนประกอบ หลัก : รากตองแตก โกศน้ำเต้า พริกไทยดำ เถาสะค้าน ข่า เนื้อสมอไทย
รับประทาน วันละ 2 เม็ด ก่อนนอน
พวกนี้ใน แต่ละกลุ่มจะมีฤทธิ์เหมือน ๆ กัน
เมื่อนำมาใช้ร่วมกันจะยิ่งทำให้ตัวยามีความแรงกว่าเดิม
ที่สำคัญยา แผนไทยนี้จะมีสมุนไพรบางตัวที่มีฤทธิ์ตัวยาหักฤทธิ์
ที่จะเป็นตัวกลบอาการ ข้างเคียงด้วย
โดยตัวยา แต่ละตัวจะมีฤทธิ์ต่าง ๆ กัน
ได้แก่ มะขามแขก ใช้เป็นยาถ่าย,ขลู่ ใช้ขับปัสสาวะลดน้ำหนักตัว,
กระเจี๊ยบแดง เป็นยาขับปัสสาวะ,โกศน้ำเต้าใช้เป็นยาระบาย เป็นต้น
ทั้งนี้ทางม.รังสิตกล่าวไว้ในเวปไซต์ผู้จัดการว่าสมุนไพรชุดนี้ใช้สูตรหลักเน้น “ไม่ หิว-ลดไขมัน”
แถมบำรุง ร่างกายเสริมธาตุกันอ่อนเพลีย ใน 1 ชุด มั่นใจ 1 อาทิตย์ลดได้ 2 กิโลกรัม แน่นอนค่ะ!!!

ส่วนชุด เร่งรัด
จะมีตัว ช่วงเร่งการเผาผลาญ เพิ่มมาอีก 2 ตัว คือ JTและ LX
ประกอบด้วย ชาเขียว อบเชย ใบแปะก๊วย กูรานา ฯลฯ
JT ทานตอนตื่น นอน พร้อม DU และทานตอน 17.00 น. พร้อม JP
LX ทาน ก่อนนอน 1-2 เม็ด (แล้วแต่ธาตุหนักเบาปรับลดได้)

ถ้าจะให้ ได้ผลดี มีคำแนะนำจากห้องแพทย์แผนตะวันออก ดังนี้ค่ะ

ตื่นเช้ามา ทานยาตื่นนอน แล้วให้ทานอาหารเช้า ไม่ควรเกิน 8 โมง
(เพื่อที่ จะได้ทำการเผาผลาญได้เร็วขึ้น)
หรือหากบาง ท่านทานอาหารไม่ตรงเวลา
แนะนำ ทานยาก่อนอาหาร 1 ชม. และก่อนนอน ทานก่อน 2ทุ่มค่ะ

คนที่มีโรค ประจำตัว ห้ามรับประทาน คือ
1. โรค หัวใจ
2. โรค ลมชัก
3. ไทรอยด์ เป็นพิษ
4. คุณ แม่ที่ยังให้นมบุตร

รายละเอียด ตัวยา
1. สูตร ธรรมดา
ในหนึ่งชุด จะมียา 5 ชนิด (DU JG JP HW JL)
2. สูตรเร่งรัด
ในหนึ่งชุดจะมียา 7 ชนิด (DU JG JP HW JL JT LX)

"เซทขายดีของเรา"
1.เซทโปร 1,100฿ (ธรรมดา1+เร่งรัด3) อาทิตแรกปรับสภาพก่อนและอาทิตต่อไปลดให้เร็วขึ้น
2.เซทโปร 1,200฿ (เร่งรัด4) สำหรับลูกค้าที่เคยทานมาก่อนแล้ว
3.เซทธรรมดา1เดือน 600฿ ลดเรื่อยๆไม่รีบค่ะ
4.ลดเฉพาะหน้าท้อง พุงยุบใน1-2อาทิต 1เดือน300฿

อาการโยโย่
โยโย่ไม่มี แน่นอนค่ะ เพราะว่าเป็นยาสมุนไพร
ไม่ใช่ยาเคมีตามคลีนิกที่มีฤทธิ์กดประสาท หลังหยุดกินแล้วก็กลับมาอ้วนอีก
ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะ เป็นสมุนไพรไทยแท้ๆ 100% ไม่มีอันตราย ไม่มีฤทธิ์กดประสาทค่ะ
กินยาพวกนี้ไม่อยากให้ใจร้อนค่ะ เพราะมันไม่เหมือนพวกยาลดความอ้วนตามคลินิกลดความอ้วนพวกนั้น
ยาพวกนั้นจะเป็นยาเคมี ซึ่งกินแล้วจะออกฤทธิ์กดประสาท
ถ้ากินมากๆ ก็อาจจะมีการเกิดอาการ อาการประสาทหลอน หรือเสียชีวิตได้
ตามที่เคยเห็นในข่าวนะคะ
ที่สำคัญมันมีโยโย่ด้วย ถ้าเลิกกินก็จะทำ ให้กลับมาอ้วนทันที
แต่ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะ มันจะไม่ออกฤทธิ์
กดประสาทเหมือนยาลดความอ้วน พวกนั้น
แต่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกค่ะ ว่าบางทีก็แล้วแต่ระบบการเผาผลาญในร่างกาย
ของแต่ละคนด้วย ระยะเวลาการได้ผล ช้า หรือ เร็ว ไม่เท่ากันในแต่ละคนนะคะ

 

สมุนไพรลดน้ำหนัก ม.รังสิต 
ทานเปนประจำ ไม่ทำให้โทรม กระชับหุ่น
ขจัดไขมันส่วนเกิน อาหารเสริมเพื่อสรีระดีสมส่วนจ้า

สนใจสอบถามเพิ่มเติมกับ อุ๊ ได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ^^

Line :: @chicsochic ...อุ๊ค่ะ
หรือจิ้ม :: http://line.me/ti/p/%40chicsochic

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเซียร์รังสิต ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยม.รังสิต ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารังสิต ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาโลตัส บางกะปิ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม871 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด505 ครั้ง
เปิดร้าน9 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท30 ก.ค. 2560

CONTACT US

085-2140400
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านchicsochicshop จำหน่ายสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต ของแท้100%
chicsochicshop จำหน่ายสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต ของแท้100%
ร้านจำหน่ายสมุนไพรลดความอ้วนม.รังสิต ของแท้100% ปลีก/ส่ง
เบอร์โทร : 085-2140400
อีเมล : chicsochicc@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top